Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 sierpnia 2012 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2
W BĘDZINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Jednostka organizacyjna o nazwie Żłobek Miejski nr 2, zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta Będzina.
2. Nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Będzinie przy ul. Jesionowej 11.
4. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą statutową w pełnym brzmieniu.

§ 2

Żłobek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
4) niniejszego Statutu.

§ 3

1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe na rzecz dzieci mieszkańców miasta Będzina.
2. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica i za zgodą dyrektora wydłużony za dodatkową opłatą.

§ 4

1. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy urlopowej ustalanej przez dyrektora w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Będzina.
3. Żłobek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
Rozdział II
Cele i zadania

§ 5

1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – Żłobek obejmuje opieką dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.
3. Żłobek jest przygotowany na przyjecie dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, z niepełnosprawnością somatyczna, umysłową, ruchową, zaburzeniami mowy i sensorycznymi.

§ 6

1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowaniu dziecka.
2. Dziecko przebywające w Żłobku ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.

§ 7

Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,
3) prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
4) prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki: zajęć terapeutycznych, gimnastyki ogólnorozwojowej, ćwiczeń rehabilitacyjnych,
5) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,
6) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,
7) organizowanie odpoczynku dziennego, wynikającego z indywidualnych potrzeb dziecka,
8) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,
9) promocja zdrowia,
10)współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

Rozdział III
Warunki przyjmowania dzieci

§ 8

1. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc w Żłobku.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
3. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
4. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć.
5. Naboru dzieci do Żłobka na wolne miejsca dokonuje dyrektor Żłobka.
6. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:
1) rodziców pracujących,
2) rodziców uczących się,
3) rodziców samotnie wychowujących dzieci,
4) z rodzin zastępczych,
5) z rodzin wielodzietnych,
6) dzieci niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki.
7. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
8. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
9. Z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do Żłobka zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

Rozdział IV
Organizacja żłobka

§ 9

1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje prezydent miasta Będzina.
3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.
4. W Żłobku zatrudnia się dyrektora, pielęgniarkę, opiekunki, specjalistów zgodnie z potrzebami dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, księgową, dietetyka oraz pracowników obsługi.
5. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka i zatwierdzany przez prezydenta miasta Będzina.
6. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego
pracownik Żłobka.
7. Dyrektor kieruje Żłobkiem w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń i pism okólnych.
8. W celu prawidłowej realizacji zadań Żłobka dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe.

§ 10

1. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych
do Żłobka w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty,
2) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca,
3) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,
4) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,
5) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku,
6) oraz w innych szczególnych przypadkach.
2. Dyrektor Żłobka może skreślić dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
3. W sytuacji gdy, w terminie 7 dni od daty dostarczenia pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2:
a) dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie zaczną uczęszczać do Żłobka,
b) rodzice (prawni opiekunowie) nie uregulują zaległych, należnych opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,
dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka i informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.
4. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów) z uczęszczania dziecka do Żłobka.

§ 11

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka są następujące:
1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia Żłobka,
2) upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielane jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej,
3) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka określa regulamin organizacyjny Żłobka.

§ 12

1. Dzieciom przebywającym w Żłobku zapewnia się trzy posiłki dziennie.
2. Za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku rodzice wnoszą opłaty. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska Będzina.
3. Dyrektor Żłobka określa wysokość dziennej stawki za wyżywienie dziecka w Żłobku w drodze zarządzenia z uwzględnieniem stosownej uchwały Rady Miejskiej Będzina.
4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, w ramach opłaty za wyżywienie zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 3 za każdy dzień nieobecności dziecka za wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.
5. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, z wyjątkiem nieobecności wynikających z przerw w pracy Żłobka, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 13

1. Dyrektor Żłobka opracowuje arkusz organizacji Żłobka, który określa szczegółową organizację opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w Żłobku, w danym roku kalendarzowym. Arkusz organizacji Żłobka zatwierdza Prezydent Miasta Będzina lub osoba przez niego wyznaczona.
2. W arkuszu organizacji Żłobka określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci przyjętych do Żłobka,
2) liczbę i strukturę wieku dzieci w poszczególnych grupach dziecięcych,
3) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka według złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”,
4) stan i strukturę zatrudnienia w Żłobku,
5) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach dziecięcych,
6) termin przerwy urlopowej w Żłobku.
3. Wzór arkusza organizacji Żłobka, tryb jego opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji w ciągu roku określa Prezydent Miasta Będzina.

§ 14

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i pracownicy Żłobka współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci, na bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu w szczególności:
1) dyrektor Żłobka zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z organizacją pracy Żłobka,
2) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z planami zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
3) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi, zachowania dziecka i jego rozwoju psychoruchowego,
4) organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, spotkania otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i inne problemy związane z procesem wychowywania dziecka,
5) organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne, w tym z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i innych członków rodziny dziecka,
6) w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka prezentowane są wydarzenia z życia Żłobka, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców (opiekunów prawnych); na tablicy informacyjnej dyrektor Żłobka zamieszcza również aktualną treść regulaminu organizacyjnego Żłobka.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy pracowników Żłobka, w tym dyrektora Żłobka.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§15

1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
3. Opłaty z tytułu pobytu dziecka w Żłobku oraz wyżywienia stanowią dochód budżetu Miasta Będzina.
4. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor.

§ 16

1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Miasta Będzina, służące realizacji zadań statutowych.
2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upoważnień.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 17

1. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Będzina na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską Będzina w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej postawie przepisy wykonawcze.

§ 18

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.